Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 december 2021

Artikel 1. DefinitiesIn deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Algemene voorwaarden: het onderhavige document.
2. Living Digitals: www.issaissaofficial.nl, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Living Digitals, gevestigd aan te Ruyschstraat 5-2 te Amsterdam
Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie LIVING DIGITALS een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
4. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Overeenkomst: iedere tussen LIVING DIGITALS en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan LIVING DIGITALS zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten, het verlenen van diensten en/of het in licentie geven van digitaal lesmateriaal.
6. Licentie: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die voorziet in het voor bepaalde tijd in licentie geven door LIVING DIGITALS aan de wederpartij van digitaal lesmateriaal.
7. Website: www.ISSACompany.nl dan wel alle andere door linkende domeinnamen.
8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door LIVING DIGITALS aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, boeken, videofragmenten via QR codes.
9. Diensten: de in het kader van de overeenkomst door LIVING DIGITALS te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het in opdracht van de wederpartij vervaardigen van boeken en de verkoop daarvan aan de wederpartij of derden.
10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd, verkocht en geleverd, dan wel in licentie gegeven worden, zoals elektronische boeken en digitaal lesmateriaal, te leveren digitale inhoud in het kader van een online informatie.
11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene Bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de wederpartij gericht aanbod van LIVING DIGITALS en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst1. Elk aanbod van LIVING DIGITALS is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van LIVING DIGITALS dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, lid 4 en artikel 20.1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van LIVING DIGITALS , komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LIVING DIGITALS anders aangeeft.
4. In geval van productbestellingen, de levering van digitale inhoud middels het bestelproces op de website en online informatie, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de bestelling c.q. inschrijving door LIVING DIGITALS per e-mail aan de wederpartij is bevestigd.

Artikel 4. Recht van ontbinding voor consumenten bij webshopbestellingen1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op koopovereenkomsten tussen LIVING DIGITALS en consumenten die tot stand worden of zijn gebracht rechtstreeks middels het bestelproces op de website.
2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
3. De consument heeft geen recht van ontbinding op producten waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken.
4. De consument heeft geen recht van ontbinding bij digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
5. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door LIVING DIGITALS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij LIVING DIGITALS . Zo spoedig mogelijk nadat LIVING DIGITALS in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal LIVING DIGITALS de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
6. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag die producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
7. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan LIVING DIGITALS retourneren.
8. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. LIVING DIGITALS is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
9. Retournering van de betreffende producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 5 heeft ingeroepen.
10. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
11. LIVING DIGITALS zal de van de consument ontvangen betalingen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid en minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door LIVING DIGITALS zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is LIVING DIGITALS niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door LIVING DIGITALS aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Artikel 5. Levering van producten
1. De levering van producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.
2. LIVING DIGITALS behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens haar in ontvangst zijn genomen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
5. Indien LIVING DIGITALS als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6. Uitvoerings- en leveringstermijnen
1. LIVING DIGITALS spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door LIVING DIGITALS vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van LIVING DIGITALS treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij LIVING DIGITALS schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen LIVING DIGITALS haar verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat LIVING DIGITALS alle voor de uitvoering c.q. levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

Artikel 7. Klachten
1. De wederpartij is gehouden om een klacht omtrent de uitvoering van diensten door LIVING DIGITALS onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan LIVING DIGITALS mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan LIVING DIGITALS schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat LIVING DIGITALS ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van LIVING DIGITALS ter zake.
2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij LIVING DIGITALS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
3. Ten aanzien van de levering door LIVING DIGITALS van producten aan de wederpartij, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan LIVING DIGITALS .
4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen nadat de wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij LIVING DIGITALS te zijn ingediend.
5. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij LIVING DIGITALS is geklaagd.
6. Indien de wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor LIVING DIGITALS uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
7. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan LIVING DIGITALS bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

Artikel 8. Garantie en conformiteit bij productverkoop
1. LIVING DIGITALS verstrekt uitsluitend garantie op de door haar geleverde producten indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door LIVING DIGITALS , fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens LIVING DIGITALS kunnen doen gelden (non-conformiteit).
2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het geleverde product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan LIVING DIGITALS dan wel haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege LIVING DIGITALS , het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde.
3. De wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIVING DIGITALS worden geretourneerd.

Artikel 9. Overmacht
1. LIVING DIGITALS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien LIVING DIGITALS bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
1. LIVING DIGITALS is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst LIVING DIGITALS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door LIVING DIGITALS in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is LIVING DIGITALS gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door LIVING DIGITALS uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De wederpartij is verplicht de schade die LIVING DIGITALS ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien LIVING DIGITALS de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die LIVING DIGITALS op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

Artikel 11. Prijzen & Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, levert LIVING DIGITALS productbestellingen af binnen Nederland tegen een verzendtarief van €5,25. Aflevering in andere landen geschiedt nimmer portvrij, tenzij uitdrukkelijk anders door LIVING DIGITALS is vermeld. Voordat een consumentenkoop wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw, bezorgkosten en eventuele transactiekosten.2. Alle door LIVING DIGITALS te verkopen boeken zijn uitgesloten van kortingen en acties, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.3. De wederpartij is de overeengekomen prijs geheel bij vooruitbetaling verschuldigd.
4. Betaling dient te geschieden op één van de door LIVING DIGITALS aangewezen betaalmethoden.
5. LIVING DIGITALS is gerechtigd de aan de wederpartij te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
6. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is LIVING DIGITALS niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan LIVING DIGITALS verschuldigde bedragen heeft voldaan.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan LIVING DIGITALS kan worden toegerekend.
2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij of eindgebruiker om te onderzoeken of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de wederpartij of eindgebruiker. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften, is LIVING DIGITALS nimmer aansprakelijk.
3. LIVING DIGITALS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. LIVING DIGITALS is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van LIVING DIGITALS in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
4. De aansprakelijkheid van LIVING DIGITALS is beperkt tot ten hoogste herstel van de diensten, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van LIVING DIGITALS betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van LIVING DIGITALS beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van LIVING DIGITALS betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van LIVING DIGITALS nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door LIVING DIGITALS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van LIVING DIGITALS dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
5. In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. De wederpartij vrijwaart LIVING DIGITALS van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan LIVING DIGITALS toerekenbaar is.
7. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van LIVING DIGITALS .

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door LIVING DIGITALS verkochte en geleverde producten blijven haar eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht LIVING DIGITALS hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan LIVING DIGITALS en de eventueel door LIVING DIGITALS aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. LIVING DIGITALS is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 15. Algemeen klachtbeleid
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door LIVING DIGITALS dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de vermeende gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk (zoals per e-mail of middels het contactformulier op de website) te worden ingediend bij LIVING DIGITALS .
2. Bij LIVING DIGITALS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht, in het kader van een consumentenkoop die rechtstreeks middels het bestelproces op de website tot stand is gekomen, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (www.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16. Intellectuele eigendom
1. LIVING DIGITALS dan wel haar toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van digitale inhoud, de producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft LIVING DIGITALS het recht om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Merknaam en portretrecht

1. Indien een bedrijf of organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de navolgende rechthebbende over gaat tot publicatie van beeldmateriaal van of met Issa van den Berg, stemt het bedrijf/de organisatie met de mogelijkheid in dat het bedrijf/de organisatie een factuur ontvangt voor de periode dat zij gebruik maakt van het portretrecht van Issa van den Berg.

Artikel 18. Bijzondere bepalingen LIVING DIGITALS
1. LIVING DIGITALS en de wederpartij, rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunnen middels een daartoe opgemaakt schriftelijk contract overeenkomen dat LIVING DIGITALS boeken voor de wederpartij vervaardigt en aan de wederpartij of derden verkoopt. Het contract vermeldt ten minste: Wie de auteur van de boeken is;
o Of de boeken door LIVING DIGITALS worden verkocht dan wel door LIVING DIGITALS aan de wederpartij worden verkocht en geleverd;
o Indien de boeken door LIVING DIGITALS aan de wederpartij worden verkocht en geleverd, voor welke doeleinden de wederpartij gerechtigd is de boeken aan te wenden;
o De hoogte van de royalty’s waarop de wederpartij aanspraak maakt indien de boeken door LIVING DIGITALS aan derden worden verkocht of de hoogte van de royalty’s en/of de koopprijs van de boeken waarop LIVING DIGITALS jegens de wederpartij aanspraak maakt indien de boeken door de wederpartij worden verkocht.
2. Indien de boeken door LIVING DIGITALS worden verkocht, is LIVING DIGITALS , onverminderd het daartoe eventueel in het bedoelde contract bepaalde, gerechtigd de boeken naar eigen inzicht en middels de door haar te bepalen kanalen, te verkopen. Binnen de grenzen van het redelijke en hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, spant LIVING DIGITALS zich in dat geval evenwel in om de afzet van de boeken zoveel mogelijk te optimaliseren.
3. LIVING DIGITALS dan wel een derde die geldt als maker van de boeken (auteursrechtelijk dan wel anderszins, zoals wat betreft opmaak en design) behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens LIVING DIGITALS vervaardigde boeken en/of onderdelen daarvan, blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt (waaronder eventuele verkoop mede begrepen) voor de door partijen bij het aangaan van het bedoelde contract beoogde gebruiksdoeleinden en, buiten het kader van deze doeleinden, aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIVING DIGITALS of de derde-rechthebbende. Het is de wederpartij niet toegestaan om delen van boeken te gebruiken als onderdeel van een andere productie.
4. Indien de boeken door LIVING DIGITALS aan de wederpartij worden geleverd, en voor zolang de wederpartij volledig blijft voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit het bedoelde contract, verkrijgt zij een exclusieve licentie tot gebruik van de boeken, doch uitsluitend voor de duur en doeleinden zoals in het bedoelde contract voorzien. Indien bijvoorbeeld uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de boeken exclusief voor personeel van de wederpartij zijn bestemd, mogen de boeken niet ten verkoop worden aangeboden.
5. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft LIVING DIGITALS het recht om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
6. Het bedoelde contract voorziet niet in promotie van de aan de wederpartij te leveren boeken in combinatie met het portretrecht. In geval van gebruik van portretrechten door de wederpartij, dienen partijen daartoe een separaat contract aan te gaan die in gebruik van het portretrecht voorziet. In geval van een dergelijk contract vinden de vorige leden van dit artikel overeenkomstige toepassing op gebruik van het portretrecht.
7. Ten aanzien van overeengekomen royalty’s heeft ieder der partijen jegens elkaar, na tijdige kennisgeving en tijdens reguliere kantooruren, het recht inzicht te laten verkrijgen door haarzelf of een in opdracht van haar aangestelde erkende accountant, in de door de andere partij gedane calculaties betreffende de door die partij behaalde omzet met betrekking tot de betreffende boeken. Elke inzage door een erkende accountant is voor rekening van de partij die om de inzage verzoekt, tenzij uit de inzage blijkt dat van een onderbetaling aan de andere partij sprake was, in welk geval de partij die heeft onderbetaald de accountantskosten en tevens het verschil in onderbetaling aan de andere partij zal vergoeden. Partijen garanderen strikte geheimhouding met betrekking tot de door of namens hun bekeken informatie en zullen zich bij het onderzoek uitsluitend beperken tot die onderdelen van de administratie welke betrekking hebben op de relevante omzetcijfers. Artikel 19. Retailers Bij afname van producten door retailers en opname als verkooppunt van de producten van LIVING DIGITALS , gaat de retailer akkoord dat LIVING DIGITALS en/of Issa van den Berg niet aansprakelijk zijn bij leed dat eventueel wordt veroorzaakt tijdens of bij gebruik van LIVING DIGITALS haar producten.

Artikel 20. Nieuwsbrief
1. De acties die de wederpartij ontvangt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, is niet geldig in combinatie met andere acties.
2. Alle boeken (inclusief e-books) zijn uitgesloten van een korting in de webshop van LIVING DIGITALS , tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21. Recht1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van LIVING DIGITALS aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
4. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

 

©2022 The Art of Conscious Living is uitgebracht door  LIVING DIGITALS 

CONTACT

Voor vragen kan je contact opnemen via het formulier.

Wordt verstuurd
PRE-ORDER-NOW

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?